วิธีการสมัคร SIPS / ATS วิธีโอนเงินเพื่อซื้อหุ้น
สำหรับบัญชี Prepaid
วิธีโอนเงินเพื่อซื้อหุ้น
สำหรับบัญชี Cash
 
Th
  En

sigh ขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้นง่ายๆกับ SCBS

1.เข้าเว็บไซด์ www.scbsonline.com และเลือกที่เมนู "เปิดบัญชีใหม่" ทำการสร้างชื่อผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง
2.กรอกรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าในแบบฟอร์มเปิดบัญชีออนไลน์
3.ยืนยันข้อมูล และตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์มแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
4.สั่งพิมพ์ชุดเปิดบัญชีจากเครื่องพิมพ์ และเซ็นต์ลงนามรับรองเอกสารชุดเปิดบัญชีทุกจุด ตามที่มีเครื่องหมาย sigh พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีฯ และเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมระบุว่า “เพื่อใช้ประกอบการเปิดบัญชีกับ SCBS เท่านั้น” โดยมีเอกสารดังนี้

4.1 สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
4.2 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 2 ชุด
4.3 หลักฐานทางการเงิน 1 ชุด (แนบตามประเภทบัญชีที่เลือก Prepaid หรือ Cash )

5. นำส่งเอกสารชุดเปิดบัญชีพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (ฝ่ายธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์)
เลขที่ 19 ชั้น 20 East Tower ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900


หลังจากบริษัทฯได้รับเอกสารตัวจริงครบถ้วน บริษัทฯ จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติภายใน 3 วันทำการ เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อแจ้งอนุมัติการเปิดบัญชี หลังจากนั้นลูกค้าสามารถฝากเงินเพื่อทำการซื้อขายตามประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้าสามารถสั่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้ โดยผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรม Streaming Pro, iPhone, iPad, Streaming for Android

sigh เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี

บัญชีเติมเงิน Prepaid (Cash Balance)
คือ บัญชีที่ต้องฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนทำการซื้อขาย
- ฝากเงิน 100% เทรดได้ 100% (โอนเงินมาเท่าไร เทรดได้เท่านั้น)
- อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านInternetด้วยตนเอง 0.1578% อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี Prepaid (เซ็นลงนามรับรองทุกแผ่น)

 • ชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ชุด
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท (เงินสดหรืออากรแสตมป์ก็ได้)
 • สำเนาหลักฐานทางการเงิน 1 ชุด เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 3 อย่างนี้
      1. สำเนาหลักฐานทางการเงิน 1 ชุด เช่น Bank Statement ธนาคารใดก็ได้ / กองทุน / พอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์อื่น โดยแสดงมูลค่าคงเหลือล่าสุด และ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท หรือ
      2. สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด แสดงรายได้สุทธิไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน หรือ
      3. สำเนาใบ Payin Slip ขั้นต่ำ 30,000 บาท โอนเข้าบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อลูกค้า" เลขที่บัญชี 049-311064-2 สาขา ถ.วิทยุ ประเภท กระแสรายวัน


บัญชีวงเงิน(Cash Account)

คือ บัญชีที่ต้องฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ โอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันขั้นต่ำ 20% ของวงเงิน
- ฝากเงิน 20% เทรดได้ 100% เช่น ได้รับอนุมัติวงเงิน 1 ล้านบาท ลูกค้าต้องวางหลักประกัน 200,000 บาทก่อนจึงสามารถส่งคำสั่งซื้อหุ้นได้
- อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านInternetด้วยตนเอง 0.2078% อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี Cash Account (เซ็นลงนามรับรองทุกแผ่น)

 • ชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท (เงินสดหรืออากรแสตมป์ก็ได้)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร 2 ชุด *ธนาคารที่สามารถใช้ได้ คือ SCB, BBL, BAY, KBANK, KTB, SCIB, UOB, TBANK
 • สำเนาหลักฐานทางการเงิน 1 ชุด เช่น Bank Statement ธนาคารใดก็ได้ / กองทุน / พอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์อื่น โดยแสดงมูลค่าคงเหลือล่าสุด และ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท