มีการจัดอบรม-สัมมนาต่อเนื่องตลอดทั้งปี สามารถติดตามกำหนดการได้. ที่นี่