มีการจัดอบรม-สัมมนาต่อเนื่องตลอดทั้งปี สามารถติดตามกำหนดการได้ ที่นี่